Image1\ Image1\ Image1\

Профіль спеціальності

Бакалавр із філології

Спеціалізація 035.4 германські мови та літератури (переклад включно)


Навчальний план підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр наук з філології"

Профіль

1

Ціль програми

Забезпечити загальнонаукову й професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху перекладача/викладача іноземних мов; забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці, можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.


2

Характеристика програми

2.1

Предметна область, напрям

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки»,

спеціальність 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»)

2.2

Фокус програми:

Загальні компетентності/фахові компетентності (% від загального обсягу кредитів ЄКТС)

Загальна освіта в області іноземної філології, теоретичного, практичного мовознавства та перекладознавста (20 / 80)

2.3

Орієнтація програми

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових дослідженнях із сьогоднішнього стану перекладознавства, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: іноземна філологія, перекладознавство, юридичний переклад, переклад зовнішньоекономічної діяльності.

2.4

Особливості програми

Програма викладається англійською, німецькою та українською мовами.

3

Працевлаштування та продовження освіти

3.1

Працевлаштування

Випускники зможуть працювати на таких посадах:

 • перекладач (усний, послідовний та письмовий переклад) у сфері реклами; в бюро перекладів; в організаціях промисловців та підприємців; професійних організаціях; політичних організаціях; науково-технічної літератури; - редактор-перекладач; гід-перекладач; секретар-референт зі знаннями іноземних мов та комп’ютерних інформаційних технологій;
 • консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення;
 • обробник інформаційного та довідкового матеріалу;
 • консультант з підготовки ділових документів: з питань перекладу; з питань роботи з базами даних;
 • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, дипломатичних агентствах тощо;
 • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, тур-агентствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування;
 • фахівець із забезпечення комунікації у сфері міжнародного бізнесу.

3.2

Продовження освіти

Випускник має право на подальше навчання на другому циклі вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» за спеціальністю.035 «Філологія», а також за іншими спеціальностями гуманітарної спрямованості.

4

Стиль та методика навчання

4.1

Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні заняття в малих підгрупах, семінари, групова робота, комунікативні навички, самоосвіта студентів на основі підручників та базових конспектів, дистанційна та консультаційна практико-орієнтована робота студентів

4.2

Система оцінювання

Методами оцінювання знань студентів є поточний модульний контроль (тестового або традиційного типу), заліки, перекладацька та педагогічна практики, курсова робота з філології, державні екзамени, бакалаврська робота.


5

Програмні компетентності

5.1

Загальні

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування філологічних знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.
Групова робота. Здатність виконувати дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.
Комунікативні навички. Здатність до ефективного спілкуванням та до представлення складної комплексної інформації у стислій форми усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікативні технології та відповідні терміни.
Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефахівцями, навички викладання.

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності та етики, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з філології на соціальну сферу.

5.2

Фахові

Глибокі знання та розуміння: розуміння структури філологічної науки, поділ знань на мовознавчу та літературознавчу складові, досконале знання державної та володіння іноземними мовами, білінгвальна компетентність на рівні професійного і побутового спілкування
так і мовознавчі, з погляду фундаментальних лінгвістичних принципів і знань, а також на основі відповідних методів.
Навички оцінювання перекладів. Здатність оцінювати переклади і знаходити відповідні філологічні рішення.
Експериментальні навички. Здатність виконувати переклади незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати виконане завдання.
Обчислювальні навички. Навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій для проведення філологічних досліджень та перекладів.
Ерудиція в галузі філології. Здатність продемонструвати мовну компетенцію та достатню високу обізнаність в лінгвокраїнознавстві.

Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті філологічні знання.

6

Програмні результати навчання


 • здатність продемонструвати знання та розуміння основ філології та перекладознавства;
 • здатність адекватно перекладати письмові та усні тексти, редагувати переклади;
 • здатність продемонструвати знання та розуміння різножанрових письмових та усних текстів (анотування, реферування);
 • здатність продемонструвати знання та розуміння мовознавства та переклодознавства, що мають відношення до базового рівня філології;
 • здатність адекватно забезпечувати лінгвістичний супровід. здатність застосовувати знання та розуміння на операційному рівні елементів філології та перекладознавста, щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків;
 • володіння основами перекладознавства та практичними навичками підготовки до друку перекладних матеріалів;
 • використовувати знання іноземної мови в перекладі тексту з «мови автора» на «мову читача»;
 • знання особливостей термінотворення та функціонування термінів у текстах різних видів;
 • базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента: юридичний переклад та переклад зовнішньоекономічної діяльності;
 • здатність перекладати, редагувати новини та інших матеріалів іноземними мовами;
 • продемонструвати вправність у використанні Â англійської та німецької мов, включаючи спеціальну термінологію, володіння мовами (як рідною, так і іноземними), знання інформаційних та культурних особливостей міжнародного спілкування та комунікації;
 • здатність коректно виконувати машинний переклад та редагувати, уніфікувати науково-технічну термінологію;
 • здатність створювати бази даних лінгвістичного спрямування, продемонструвати знання та розуміння методу контент-аналізу комунікації; інформаційних технології для опрацювання текстової інформації;
 • продемонструвати вправність у формуванні лінгвістичного забезпечення різних інформаційних систем.Дисципліни, що вивчаються:

 • Практика англійської мови (основна);
 • Практика німецька мова (друга іноземна);
 • Практика перекладу з основної (англійської) мови;
 • Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства;
 • Основи теорії мовної комунікації зі змістовим модулем: теоретична фонетика;
 • Лінгвокраїнознавство англомовних країн зі змістовим модулем: лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької);
 • Латинська мова;
 • Порівняльна лексикологія зі змістовим модулем: проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу;
 • Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови зі змістовим модулем: сучасна література країн, мови;
 • Основи редагування перекладів;
 • Практика перекладу з основної (англійської) мови;
 • Історія англійської мови зі змістовим модулем: історія перекладу;
 • Порівняльна лексикологія зі змістовим модулем: проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу;
 • Теоретична граматика зі змістовим модулем: граматичні проблеми перекладу;
 • Переклад науково-технічних текстів;
 • Основи наукових досліджень;
 • Історія перекладу;
 • Спецрозділи перекладу;
 • Практика перекладу міжнародної економічної термінології;
 • Юридична термінологія;
 • Практика перекладу текстів з міжнародного права;
 • Нотаріальний переклад;
 • Практика перекладацька;
 • Критика і редагування художнього перекладу;
 • Переклад ділового мовлення;
 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Порівняльна стилістика англійської та української мов;
 • Термінологія англійської мови;
 • Методика викладання англійської мови;
 • Основи синхронного перекладу;
 • Практика перекладу текстів з митного права;
 • Переклад текстів з цивільного права;
 • Офісна діяльність та легалізація;
 • Юридична філологія;
 • Практика педагогічна.