Image1\ Image1\ Image1\

Профіль спеціальності

Профіль програми

Бакалавр з реклами і зв’язків з громадськістю


Тип диплому та обсяг програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС

Вищий навчальний заклад

Сумський державний університет

Рівень програми

FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень. Перший рівень вищої освіти


А

Ціль програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на розвиток у студентів глибоких знань щодо управління рекламними та ПР проектами, формування критичного мислення та здатності до подальшого навчання


В

Характеристика програми

1

Предметна область, напрям

Галузь знань 061 «Журналістика»,

освітня програма 061.2 «Реклама і зв’язки з громадськістю»

2

Фокус програми:

загальна/

спеціальна

Загальна та спеціальна освіта за напрямом підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю»

3

Орієнтація програми

Програма ґрунтується на світових тенденціях розвитку реклами і ПР, є практико-зорієнтованою й відкриває актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра, у тому числі в сфері реклами, дизайну, ПР, мас-медіа

4

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів компетентностей щодо управління рекламною і ПР діяльністю. Такого типу програми широко підтримуються у глобальному масштабі рекламними та ПР агентствами, підприємствами-рекламодавцями, державними структурами, що регулюють галузь реклами та ПР.

С

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Випускники зможуть працювати:

- рекламістами на радіо, телебаченні, в газетах та журналах, а також в інтернет-проектах;

- прес-секретарями громадських, політичних, комерційних або державних установ;

- фахівцями зі зв'язків з громадськістю та пресою;

- копірайтерами, спічрайтерами;

- керівниками рекламних або ПР агентств, прес-центрів;

- іміджмейкерами політичних діячів та партій;

- дизайнерами в рекламних та ПР агентствах, дизайн-студіях, видавництвах та друкарнях.

2

Продовження освіти

Випускник має право на подальше навчання на другому циклі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Журналістика», а також за іншими спеціальностями гуманітарної спрямованості

D

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Модель навчання передбачає активну роль студента.
Лекції, семінарські, практичні заняття, групова проектна робота, самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, виконання бакалаврської роботи.

2

Система оцінювання

Формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів в процесі, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання роботи один одного.
Сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові есеї, презентації, індивідуальні завдання) прилюдний захист бакалаврської роботи


Е

Програмні компетентності

1

Загальні

- володіти основами філософії, методології наукових досліджень у професійній галузі;
- знати історію України, розуміти основні принципи функціонування суспільства та його соціальних інститутів, сутність соціальних процесів;
- володіти основами знань з психології особистості, міжособистісного спілкування, застосовувати ці знання в професійній діяльності; знати правові та етичні норми професійної діяльності;
- знати основні джерела інформації; володіти основними методами і засобами збору й обробки інформації; володіти навичками використання програмних засобів, мультимедійних технологій, ресурсів Інтернет;
- володіти нормами української літературної мови і її функціональними стилями; вміти ставити і вирішувати комунікативні завдання, керувати процесами інформаційного обміну в різних комунікативних середовищах;
- володіти базовим рівнем іноземної мови, що забезпечує здатність до комунікації у навчальній, професійній і соціально-культурній сферах, дозволяє проводити презентації, вести дискусії і захищати творчі проекти іноземною мовою;
- формування у студентів сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливий фактор забезпечення здорового способу життя та безпеки життєдіяльності

2

Фахові

Знання та розуміння

- володіти методами сучасних рекламних та ПР технологій;

- використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі соціальних комунікацій;

- проводити соціологічні та маркетингові дослідження, вивчати ринки збуту, купівельний попит з метою визначення оптимального часу й місця розміщення.

Уміння

- визначати комунікативну мету рекламного та інформаційного продукту із урахуванням цільової аудиторії реклами, масштабів і строків проведення рекламних кампаній, цільової аудиторії, на яку повинна бути спрямована реклама;

- аналізувати та оцінювати рекламні та інформаційні кампанії; складати план, готувати і проводити рекламні та ПР кампанії;

- планувати створення рекламного та інформаційного продукту, створювати і редагувати власний рекламний та інформаційний продукт; розробляти рекламні тексти, плакати, проспекти, каталоги, буклети, контролювати їх якість.

Автономність і відповідальність

- користуватися у професійній діяльності правовими та морально-етичними нормами, що регулюють рекламну та ПР діяльність;

- обґрунтовувати напрями змін у галузі реклами і ПР відповідно до умов, що змінюються, на основі знання та розуміння принципів управління рекламою та ПР.

Комунікації

- зрозуміло доносити складні ідеї та аргументи з метою дати професійні поради, в тому числі неспеціалістам, щодо прийняття рішень;

- подавати у письмовому звіті у зрозумілій формі узагальнену складну рекламну та ПР інформацію, висновки за результатами її аналізу;

- узагальнювати інформацію та вміти презентувати її з акцентами на критичній оцінці ряду варіантів.

Дисципліни, що вивчаються:

Бізнес-планування
Брендинг
Введення переговорів
Економічні основи реклами та ПР
Етика в рекламній та ПР-діяльності
Етика і естетика
Зарубіжна література
Зарубіжна реклама і ПР
Іміджологія
Іноземна мова
Історія ПР
Історія реклами
Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі і ПР
Комунікаційна логіка
Комунікаційні технології
Конфліктологія
Копірайтинг у рекламі і ПР
Літературний стиль
Організація рекламної та ПР-кампанії
Організація роботи ПР-агенції
Організація роботи пресслужби
Організація роботи рекламної агенції
Основи візуальної комунікації та графічного дизайну
Основи журналістики
Основи маркетингу
Основи наукових досліджень
Політичні комунікації
Політконсалтинг і виборчі технології
Право в галузі реклами та звязків з громадськістю
Практика ПР-діяльності
Практика рекламної діяльності
Практична стилістика
Професійне мовлення
Психологія масових комунікацій
Радіореклама
Реклама та PR в Інтернет
Рекламний менеджмент
Релігієзнавство
Символіка в рекламі та ПР
Соціологія зв'язків з громадськістю
Соціологія масової комунікації
Телереклама
Теорія і методика рекламної та ПР творчості
Теорія масової комунікації та інформації
Теорія ПР
Теорія реклами
Теорія твору й тексту
Українська література
Українська мова у професійному спілкуванні
Філософія
Фотореклама