Image1\ Image1\ Image1\

Профіль спеціальності

Профіль програми

Бакалавр із соціальної роботи


  Ціль програми


Забезпечити загально-наукову й професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати професійні функції фаху соціальна робота; забезпечити затребуваність і конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці, можливості самореалізації в професії

В

Характеристика програми

1

Предметна область, напрям

231 «Соціальна робота»

2

Фокус програми:

загальна/

спеціальна

Загальна та спеціальна освіта за напрямом підготовки «Соціальна робота»

3

Орієнтація програми

Програма ґрунтується на європейських тенденціях розвитку соціальної сфери, є практико-зорієнтованою й відкриває актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра, у тому числі в секторі влади, громадському та бізнес секторах

4

Особливості програми

Особливостями програми є:

- її спрямованість на розвиток практичної соціальної активності, що передбачає не пасивне заучування студентами теорії, а опрацювання її через розгляд, аналіз конкретних випадків, вирішення актуальних проблем шляхом підготовки реалістичних проектів та їх реалізації, а також постійне самонавчання та саморозвиток;

- світоглядна і поведінкова толерантність, що передбачає широку обізнаність у розмаїтті національно-культурних, релігійних, соціальних, ґендерних та інших відмінностей


С

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Випускники зможуть працювати:

-у галузі соціальної інженерії, здійснюючи соціальну експертизу організаційних структур та трансформації суспільно-наукових знань у конкретні соціальні проекти і програми стабілізації, удосконалення та модернізації існуючих соціальних інститутів;

- у HR-менеджменті, здійснюючи аудит та розвиток соціального капіталу, підбір, розстановку і ротацію, формуючи корпоративну культуру;

- у соціальному підприємництві, здійснюючи розвиток соціального капіталу, забезпечуючи права людини та охорону навколишнього середовища, боротьбу з бідністю та вирішення інших соціальних проблем шляхом самоорганізації та самоокупності, через отримання доходів від власної діяльності;

- у менеджменті громадських організацій, стимулюючи громадянську активність та організуючи волонтерську роботу;

- безпосередньо з клієнтами, виконуючи залучення клієнтів, проведення переговорів та управління взаємовідносинами з ними, узагальнення та контроль якості обслуговування клієнтів, працюючи з прохачами та скаржниками, у безпосередній комунікації чи в колл-центрах, у муніципальних чи державних управлінських структурах;

- у соціально-корекційних установах, зокрема із «складними» підлітками, людьми, схильними до суїцидальної поведінки та до насильства в сім’ї у кризових центрах та центрах психологічної реабілітації, в пенітенціарних закладах, налагоджуючи соціальні комунікації з соціально вразливими, ізольованими та девіантними особами чи групами, в тому числі щодо інтеграції їх у громаду

2

Продовження освіти

Випускник має право на подальше навчання на другому циклі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота», «Адміністративний менеджмент», «Управління проектами», або «Медіакомунікації», а також за іншими спеціальностями гуманітарної спрямованості


D

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Основним підходом у навчанні є практико-зорієнтоване студентоцентроване навчання (лекції, практичні заняття в малих підгрупах, тренінги, кейс- та проектні методи, самостійне навчання із консультаційною підтримкою викладача, практика в організаціях та установах соціальної сфери)

2

Система оцінювання

Оцінювання здійснюється в поточному модульному контролі із наданням студентам регулярного формуючого зворотного зв’язку, курсових роботах, бакалаврській роботі, семестрових та державному екзаменах на засадах компетентністного підходу

Е

Програмні компетентності

1

Загальні

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

- здатність планувати та управляти часом;

- знання та розуміння предметної області, професії;

- здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово;

- здатність спілкуватися другою мовою;

- здатність використовувати інформаційні та телекомунікаційні технології;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні

2

Фахові

- емоційна компетентність і соціальна чутливість, включно із власною адаптованістю у суспільстві та здатністю до соціальної інтеграції інших;

- розуміння і практичне володіння психологічними методами ефективного спілкування, включно із техніками ораторського мистецтва, навичками спілкування із «трудними» клієнтами та девіантними особами;

- розуміння і практичне володіння принципами аналізу та вирішення міжособистісних, групових і соціальних конфліктів;

- розуміння і практичне володіння принципами сучасного менеджменту, що робить головний акцент на розвитку соціального капіталу;

- розуміння і практичне володіння основами волонтерської роботи та методами роботи громадських організацій;

- розуміння і практичне володіння методами аналізу організацій і систем (включно із експертизою організаційних структур, профілюванням посад, формуванням кадрового резерву, налагодженням системи ротації та відбору кадрів);

- розуміння і практичне володіння методами індивідуальної, групової та соціальної діагностики та прогностики (включно із соціальним аудитом, диференційною психологією та психодіагностикою, соціометрією та іншими методами дослідження);

- фінансово-бюджетна та нормативно-правова компетентність, включно із інноваційним соціальним підприємництвом, фандрайзингом та краудфандингом

F

Програмні результати навчання

- ґрунтовні знання та розуміння особливостей функціонування соціальної сфери, її реального стану та перспектив розвитку, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності соціального працівника;

- здатність вирішувати професійні завдання послуговуючись етичними категоріями, спираючись на системний зв’язок з такими базовими предметами як філософія, культурологія, релігієзнавство, естетика та іншими. Розуміння сучасних систем цінностей в різних соціокультурних контекстах. Готовність вписувати індивідуальні системи цінностей у національний, загальноєвропейський та загальнолюдський контекст;

- здатність до усвідомленого вибору та ефективного застосування технологій роботи з різними групами клієнтів;

- здатність до соціальної взаємодії з іншими людьми, враховуючи при цьому особливості прояву їх психологічних властивостей. Готовність до усвідомленого вибору стратегій професійної комунікації у різних ситуаціях діяльності;

- здатність визначати ефективні шляхи профілактики вад, покращення життя та діяльності людей з вадами спираючись на сучасні теоретичні положення та практичні програми в галузі валеології, соціальної медицини та гігієни;

- здатність орієнтуватися в новій інформаційній реальності, використовувати методи збирання, обробки, аналізу та збереження інформації про масові соціально-демографічні явища та процеси;

- готовність діагностувати наявні проблеми, що виникають у процесі соціального обслуговування та визначати шляхи їх вирішення (запобігання) у межах правового поля. Правильно визначати та використовувати нормативні акти, які регулюють діяльність тієї чи іншої установи соціального обслуговування населення;

- здатність аналізувати соціально-політичні процеси, що відбуваються в Україні та світі; здатність здійснювати пошук оптимальних форм реалізації соціальної політики держави в умовах модернізації суспільства;

- ґрунтовні знання та розуміння властивостей громадянського суспільства та його інститутів, структури, функцій, розуміння основних принципів взаємовідносин громадянського суспільства та держави, а також ролі й можливостей інституцій громадянського суспільства у вирішенні питань соціальної підтримки та соціального захисту;

- розуміння теоретичних та практичних аспектів управління соціальною роботою, здатність виконувати управлінські функції в профільних організаціях та установах;

- ґрунтовні знання та розуміння щодо сутності соціальної політики на виробництві та у сфері послуг, здатність розробляти програми соціального розвитку підприємства та його структурних підрозділів, організовувати виконання цих програм, забезпечувати укладання колективних договорів, вирішувати соціальні проблеми та здійснювати соціальний захист працівників підприємства;

- здатність розробляти та реалізовувати кадрову політику підприємств;

- ґрунтовні знання та розуміння у галузі соціальної реклами, готовність визначати ефективні методи планування та ведення рекламних кампаній, аналізу реклами та її впливу на розвиток суспільних явищ;

- ґрунтовні знання та розуміння економічних явищ, здатність розробляти та реалізовувати соціальні проекти, здійснювати письмові та усні переговори з метою фандрайзингу.

Дисципліни, що вивчаються

 • Психодіагностика

 • Зв'язки з громадськістю в соціальній роботі

 • Корпоративна культура та тимбілдінг

 • Проектний менеджмент в соціальній роботі

 • Стратегічний менеджмент

 • Фандрайзинг у соціальній роботі

 • Конфліктологія

 • Соціальна реклама

 • Пенітенціарна психологія і педагогіка

 • Соціальна і демографічна статистика і моніторінг

 • Система організації соціальних служб

 • Організація та облік соціальних виплат

 • Соціальна політика

 • Інформаційне забезпечення соціальної роботи

 • Історія та теорія соціальної роботи

 • Права людини та правові основи соціальної роботи

 • Економічні основи соціальної роботи

 • Сексологія та репродуктивне здоров'я

 • Педагогіка

 • Основи кризових ситуацій

 • Соціальне партнерство та професійні комунікації

 • Менеджмент соціальної роботи

 • Соціальна робота в закладах освіти

 • Протидія торгівлі людьми

 • Соціальна політика ЄС

 • Основи соціоекономіки

 • Основи гендерного аналізу

 • Технології соціальної роботи

 • Кадровий менеджмент у соціальній роботі

 • Соціальна робота з сім'єю

 • Соціальна робота з дітьми та молоддю

 • Соціальна робота з людьми з обмеженими можливостями

 • Право соціального забезпечення та пенсійне право

 • Медична психологія з основами наркології

 • Соціальна робота в сфері дозвілля

 • Релігієзнавство

 • Риторика

 • Соціологія

 • Психологія

 • Політологія

 • Іноземна мова


Усі предмети включають практичну складову, що гарантує підготовку фахівця високого рівня, здатного орієнтуватися в мобільному сучасному світі, бути успішним і допомагати стати успішними іншим.