Image1\ Image1\ Image1\

Профіль спеціальності

Профіль освітньої програми

Бакалавр журналістики

Тип диплому та обсяг програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.

Вищий навчальний заклад

Сумський державний університет

Рівень програми

Перший цикл вищої освіти, 6 рівень Національної рамки кваліфікацій


А

Мета програми


Забезпечити загальнонаукову й професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть можливість самостійно виконувати ними професійні функції відповідно до переліку первинних посад журналістського фаху й сприятиме самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті, конкурентоспроможності на ринку праці.


В

Характеристика програми

1

Предметна галузь, напрям

Журналістика,

спеціальність «Журналістика»

2

Фокус програми: загальна/

спеціальна

Спеціальна освіта в галузі журналістики

3

Орієнтація програми

Програма ґрунтується на загальних тенденціях розвитку сучасної медіагалузі, є практико-зорієнтованою на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна й наукова кар’єра: журналістика (за видами: тележурналістика, радіожурналістика, фотожурналістика, інтернет-журналістика, міжнародна журналістика, візуальна журналістика, пресова журналістика).

4

Особливості програмиС

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Випускники зможуть працювати журналістами-практиками в різних мас-медіа: кореспондентами, репортерами, фотокореспондентами, ведучими теле- та радіопрограм; редакторами, коректорами у видавництвах; копірайтерами; речниками, прес-секретарями та спічрайтерами в прес-службах державних органів влади, політичних партій, громадських організацій, виробничих установ та підприємств

2

Продовження освіти

Випускники мають право на подальше навчання на другому циклі вищої освіти за спеціальністю «Журналістика», а також за іншими спеціальностями.


D

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Основним підходом у навчанні є практико-орієнтоване студентоцентроване навчання з елементами самоосвіти.

Методи навчання: лекція, практикум, практичне, лабораторне заняття, творчий проект в умовах, наближених до виробництва (теле-, радіо-, фото-, інтернет-студія, кросмедійна лабораторія), консультаційні індивідуальні заняття, елементи дистанційного навчання.

2

Система оцінювання

Методами оцінювання знань студентів є поточні і державні екзамени, заліки, поточні контрольні роботи (тестового або традиційного типу), виробнича практика, курсова робота, бакалаврський творчий проект.


Е

Програмні компетентності

1

Загальні


- володіння основами філософії, методології наукових досліджень у професійній галузі;

- знання історії України, розуміння основних принципів функціонування суспільства та його соціальних інститутів, сутності соціальних процесів;

- володіння основами знань з психології особистості, міжособистісного спілкування і здатність застосовувати ці знання в професійній діяльності;

- знання основних джерел інформації; володіння основними методами і засобами збору й обробки інформації;

- знання правових та етичних норм професійної діяльності;

-володіння нормами української літературної мови і її функціональними стилями; уміння ставити і вирішувати комунікативні завдання, керувати процесами інформаційного обміну в різних комунікативних середовищах;

- володіння базовим рівнем іноземної мови, що забезпечує здатність до комунікації у навчальній, професійній і соціально-культурній сферах, дозволяє проводити презентації, вести дискусії і захищати творчі проекти іноземною мовою;

- володіння навичками використання програмних засобів, мультимедійних технологій, ресурсів Інтернет;

- здатність до творчості, креативного вирішення проблемних ситуацій, продукування інноваційних ідей, самостійного навчання, планування й координації діяльності в умовах колективу.

2

Фахові


- знання основних концепцій масової комунікації та положень теорії журналістики; принципів формування медіа системи; типології і специфіки різних видів ЗМІ;

- знання етапів і закономірностей розвитку української та зарубіжної журналістики, особливостей національних моделей ЗМІ, реалій українських мас-медіа, тенденцій розвитку медіагалузі;

- розуміння сутності журналістської професії, функцій ЗМІ і відповідальності журналіста перед суспільством;

- знання принципів журналістської етики, володіння етичними нормами й етикетними правилами на різних етапах професійної діяльності;

- розуміння природи, змістової та структурно-композиційної специфіки сучасних медіатекстів;

- орієнтування в актуальних проблемах, які є об’єктом висвітлення в ЗМІ; здатність використовувати ці знання у підготовці журналістських матеріалів;

- знання професійних стандартів і вміння їх застосовувати у підготовці й оприлюдненні якісних журналістських матеріалів;

- знання журналістських жанрів; володіння навичками підготовки різножанрових матеріалів з урахуванням запитів аудиторії;

- володіння навичками створення й оприлюднення мас-медійних текстів на різних медійних платформах;

- уміння створювати мас-медійний продукт з дотриманням технологічних процедур;

- знання редакційно-видавничого процесу та його основних етапів;

- володіння методикою аналізу та редагування текстових, аудіо, аудіовізуальних, мультимедійних матеріалів для різних видів ЗМІ;

- розуміння ролі аудиторії в інформаційному процесі, методів її вивчення; здатність використовувати отримані результати у підготовці медіапродукту;

- розуміння маркетингової складової діяльності ЗМІ; уміння прогнозувати їхню економічну ефективність;

- володіння правовими нормами, що регулюють діяльність ЗМІ; вміння керуватися ними у професійній діяльності;

- володіння прийомами підвищення ефективності журналістських матеріалів для різних медіаплатформ;

- знання сучасних комунікаційних технологій і володіння методикою їх застосування у професійний діяльності.


F

Програмні результати навчання


Випускники будуть здатні:

- знаходити актуальні теми, проблеми для висвітлення у ЗМІ;

- володіти методами збору інформації, її перевірки й аналізу;

- готувати матеріали для мас-медіа в певних жанрах і форматах з використанням різних знакових систем, з можливістю їх розміщення на різних мультимедійних платформах;

- аналізувати, оцінювати і редагувати медіатексти згідно з нормами, стандартами, форматами, стилями, технологічними вимогами, прийнятими в ЗМІ різних типів;

- брати участь в розробці, аналізі та корекції концепції ЗМІ, розробляти локальний авторський медіапроект;

- просувати медіа-продукт на інформаційний ринок, працювати в команді, співпрацювати з технічними службами;

- співпрацювати з представниками різних сегментів суспільства; працювати з авторами і редакційної поштою, організовувати інтерактивне спілкування з аудиторією, використовуючи соціальні мережі та інші сучасні медійні засоби, брати участь у проведенні на базі ЗМІ соціально значущих акцій;

- брати участь у виробничому процесі виходу друкованого видання, теле-, радіопрограми, мультимедійного матеріалу відповідно до сучасних технологічних вимог;

- проводити медіадослідження: вивчати інформаційні запити аудиторії, аналізувати медіаконтент.

Дисципліни, що вивчаються:

Web-дизайн та програмування

Агенційна журналістика

Аналітичні жанри

Видавнича справа

Газетно-журнальне виробництво

Друковані ЗМІ

Економіка і ЗМІ

Електронні ЗМІ

Жанри в Інтернеті

Журналістське розслідування

Зарубіжна література

Іноземна мова

Історія публіцистики

Історія української журналістики

Історія української літератури

Комунікаційні технології

Літературне редагування

Медіакритика

Міжнародна журналістика

Новітні медіа

Організація роботи Інтернет

Основи журналістики

Основи наукових досліджень

Основи реклами та ПР

Практикум з редагування

Практична стилістика

Прес-служби

Проблематика ЗМІ

Професійна етика та медіаправо

Радіовиробництво

Репортерська праця

Спортивна анімація

Сучасний медіатекст

Телевиробництво

Теорія і методика журналістської творчості

Теорія масової комунікації та інформації

Українська мова у професійному спілкуванні

Фотостудії

Художньо-публіцистичні жанри