Image1\ Image1\ Image1\

Викладачі-журналісти

Ткаченко Олена Григорівна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ. Редактор наукового журналу «Філологічні трактати». Член Національної спілки журналістів України.

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Працювала у школах міста Суми, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Із серпня 1994 року – в Сумському державному університеті: доцент (1999), доктор філологічних наук зі спеціальності українська література (2007), професор кафедри журналістики (2008).

Створила кафедру журналістики та філології, яка стала випусковою зі спеціальності «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю» та «Медіакомунікації».

Член науково-методичної комісії МОН України з журналістики.

Сфера наукових інтересів – історія журналістики; медіавплив; літературні жанри. Автор більше 80 наукових та науково-методичних праць.

Керівник колективної науково-дослідницької теми «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти» (номер державної реєстрації 0110U004016).

Нагороджена Почесною грамотою МОН України (2003), Почесною грамотою Національної спілки журналістів України (2011), Почесним знаком «Петро Могила» (2009). Їй присвоєне звання «Заслужений професор Сумського державного університету» (2011).

 

 

Садовнікова Ольга Павлівна

Кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. Закінчила в 1996 році Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання. Українська мова і література». Працювала вчителем української мови і літератури загальноосвітніх шкіл та колегіуму в Глухові. Із 1998 р. – на кафедрі української мови Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка. Від вересня 2009-го – в СумДУ.

У 2008 р. захистила дисертацію «Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів у процесі навчання української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.02. – теорія і методика навчання української мови).

Сфера наукових інтересів – етнолінгвістика, лінгвокультурологія, сучасний соціокомунікаційний простір. Автор більше 30 наукових праць.

Нагороджена почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації.

Член редколегії газети «Освітянські обрії» ГДПУ, автор матеріалів газет «Народна трибуна» (м. Глухів) , «Педагогічна трибуна»(м. Суми).

 

 

 

Воропай Світлана Валеріївна

Кандидат філологічних наук. Доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. У 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова».

1996–2013 рр. – викладач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Із серпня 2013-го працює в СумДУ.

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Система конфіксального словотворення іменників в сучасній українській мові» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових інтересів – мовознавство, українознавство, комунікативна лінгвістика. Автор більше 10 наукових праць.

 

 

Гаврилюк Інна Леонідівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. Закінчила у 1999 р. Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю українська мова і література та народознавство. Працювала вчителем у школі, редактором у видавництві. З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету. У жовтні 2008 р. захистила дисертацію «Образні мікросистеми в журналістському тексті: специфіка функціонування» зі спеціальності  27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Сфера наукових інтересів: трансформація електронних засобів масової інформації в умовах глобалізації; сучасний публіцистичний простір.

Літературний редактор, коректор редакційно-видавничого відділу, редактор сайту факультету ІФСК, член редколегії наукового журналу «Образ».

 

 

Євграфова Алла Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент. На кафедрі журналістики та філології СумДУ з дня її заснування. Автор ста наукових і навчально-методичних публікацій із загального мовознавства, лексикології, стилістики, проблем журналістики. Очолює наукову кафедральну тему «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних публіцистичних текстах». Керує науковою роботою студентів, які неодноразово перемагали на предметних олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Проводить виховну роботу серед студентів, особливо акцентуючи увагу на пропаганді та популяризації української мови.

Сфера наукових інтересів - лексикологія; загальні проблеми мовознавства; стилістика; лінгвістичний аналіз тексту.

 

 

 

Жиленко Ірина Рудольфівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. У 1990 р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю російська мова та література, а у 2006 – за спеціальністю українська мова та література і зарубіжна література. Працювала піонервожатою в Сумській середній школі № 24, завідувачем бібліотекою, вчителем російської мови та літератури в Сумській середній школі № 4; вчителем російської словесності, російської мови та літератури, громадянської освіти в Сумській класичній гімназії з поглибленим вивченням англійської мови. У СумДУ працює з 2006 року. У грудні 2006 року захистила кандидатську дисертацію «М. П. Арцыбашев и его роман «Санин». Проблематика и поэтика» зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

 

 

 

Калантаєвська Ганна Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. Закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка (1982). Працювала вчителем у Беївській школі Липово-Долинського району, Сумській школі № 10. Із 1990 року викладач, доцент кафедри української літератури Сумському педінституту. У 1996 році захистила дисертацію при Київському національному університеті. З 2007-го – доцент кафедри журналістики та філології СумДУ.

Автор понад 30 наукових праць, серед них – навчальні посібники, методичні рекомендації тощо. Сфера наукових інтересів – модерністські тенденції в літературному процесі початку ХХ століття.

 

 

 

Ковальова Тетяна Вікторівна

Викладач кафедри журналістики та філології СумДУ. У 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література».

Працювала вихователем Комунальної установи Загальноосвітня школа-інтернат для глухих дітей І-ІІІ ступенів м. Лебедина, вчителем української мови та літератури, образотворчого мистецтва Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26. Із 2008 року – на кафедрі журналістики та філології СумДУ. У 2010–2013 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. У березні 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему «Розвиток жанру подорожнього нарису в українській журнальній періодиці 20–30-х рр. ХХ ст.» зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

 

 

Павленко Анастасія Володимирівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Викладач кафедри журналістики та філології СумДУ. Закінчила у 2008 р. Сумський державний університет за спеціальністю переклад, спеціалізація «Журналістика».

З 2008 року працює фахівцем у студентському клубі СумДУ на посаді керівника школи-студії КВН СумДУ.

У жовтні 2012 року Павленко А. В. захистила кандидатську дисертацію на тему «Футбольний імідж України: формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ»  за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології.

З 2012 року є викладачем кафедри журналістики та філології СумДУ.

Сфера наукових інтересів: іміджологія, прикладні комунікаційні технології.

 

 

Садівничий Володимир Олексійович

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Член Національної спілки журналістів України. Журналіст за освітою. Працював у редакціях газет «Радянське село» (місто Бахмач), «Ленинский путь» (Путивль), «Червоний промінь» (Суми), кореспондентом-організатором бюро пропаганди художньої літератури СПУ по Сумській області, редактором газети «Резонанс» (СумДУ), директором видавництва «Собор». Із 2003 р. – на викладацькій роботі. 22 січня 2009 р. захистив дисертацію «Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60–80-х років ХХ століття» зі спеціальності  27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

 

Серебрянська Ірина Миколаївна

Кандидат філологічних наук. Доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. У 2000 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова (англійська)». Працювала викладачем Сімферопольського технікуму Київського національного економічного університету, Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету. У СумДУ – з вересня 2005 року.

З 2007 до 2010 року – аспірантка кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. У січні 2011 року захистила  дисертацію «Концептосфера «нежива природа» в мові української прози другої половини ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових і методичних інтересів –  лексична семантика, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, лексичні та граматичні аспекти мови ЗМІ. Автор понад 10 наукових праць.

 

 

 

Сипченко Інна Володимирівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Викладач кафедри журналістики та філології. Закінчила у 2001 р. філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література». Працювала викладачем у професійно-технічному училищі, Сумській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2010 до 2013 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. У червні 2014 р. захистила дисертацію «Преса Сумщини 20–30-х рр. ХХ століття: типологічна характеристика та жанрово-стильові особливості» зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Сфера наукових інтересів: місцеві та регіональні видання в системі соціальної комунікації.

 

 

 

Сушкова Олена Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, в. о. декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. У 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. З 2002 до 2005 року – аспірантка кафедри журналістики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. У 2005 захистила кандидатську дисертацію «Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості». З 2001 року – на викладацькій роботі.

Сфера наукових інтересів – ґендерні проблеми в засобах масової інформації. Автор більше 20 наукових праць, навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, «Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості» (2009).

 

 

 

Яненко Ярослав Васильович

Кандидат соціологічних наук. Доцент кафедри журналістики та філології СумДУ. Керівник секції «Реклама і зв’язки з громадськістю» кафедри журналістики та філології СумДУ. 15 років працював як практик рекламного бізнесу, у рекламно-інформаційній фірмі «Континент – S» (м. Суми), з 1994 р. по 1998 р. –на посаді завідувача відділу реклами, з 1998 р. по 2010 р. – заступник редактора з креативу та медіабаїнгу. У 1993 -2005 рр. співпрацював із газетами Сумщини у якості журналіста, технічного редактора.

Автор понад 60 наукових праць і низки публікацій у періодиці.
Член оргкомітету, член журі Всеукраїнського молодіжного фестивалю соціальної реклами «Інший погляд» у 2011-2012 рр.
Голова журі Молодіжного фестивалю реклами «Восьма барва» у 2014-2016 рр.

 

 

 

Яременко Людмила Миколаївна

Старший викладач кафедри журналістики та філології. Закінчила  з відзнакою російське та українське відділення філологічного факультету Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка (1982, 1995). Трудову діяльність розпочала учителем російської мови та літератури Біловодської СШ Сумського р-ну. З 1992 р. на викладацькій роботі в Сумському державному університеті.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів – історія регіональної журналістики й реклами початку ХХ ст., культура української мови професійного спрямування.

 

 

 

Чубур Василь Васильович

Професійний письменник (поет, перекладач, критик), член Національної спілки письменників України. Має значний досвід роботи в журналістиці та видавничій справі. Редактор газети «Резонанс» Сумського державного університету. Викладає дисципліни: «Авторська стилістика», «Медіа і літературно-художня критика», «Літературно-художня критика», «Літературний стиль», «Масова комунікація та інформація», «Теорія літератури», «Теорія твору і тексту».

 

 

 

 

Стоян Раїса Сергіївна

Тележурналіст, переможець, лауреат та дипломант всеукраїнських і міжнародних професійних конкурсів ( “Калинові острови”,”Милосердя”, “Професіонал ефіру України”, інших), член Національної спілки журналістів, голова Громадської ради при Сумській ОДТРК, член регіонального журі національної телевізійної премії “Телетріумф”. Обіймала посади завідувача відділом авторських програм Сумської обласної державної телерадіокомпанії, головного редактора ТРК “Академ ТV” , в. о. директора ТОВ ТРК “Академ ТV”. У телевізійній журналістиці з 1988-го року.

 

 

Подоляка Надія Степанівна

Практикуючий позаштатний журналіст у газетах «Ваш Шанс», «Ярмакор», «Суми і сумчани», науковий редактор з 2003 по 2014 роки.